Äldreomsorg - Doftfri personal önskas

Astma- och Allergiföreningen i Linköping har fått flera samtal från och om brukare som får problem med sin hälsa på grund av att hemtjänstperso-nalen doftar parfym. Och för många brukare är just parfymdoft något som gör vardagen besvärlig. Personer med sensorisk hyperreaktivitet och många personer med astma och allergi lider svårt i miljöer med olika dofter.

Mycket låga halter av dofter och kemikalier kan utlösa besvär. Olika typer av parfymerade produkter såsom parfym och rakvatten, tvätt- och sköljmedel, hygienprodukter som deodorant, tvål, schampo, hårspray och lotion och rengöringsmedel kan ge reaktioner.

Hur vanliga är besvär av dofter?

I en stor undersökning bland vuxna svenskar rapporterade ca 16 % kvinnor och 7 % män besvär av dofter. En kartläggning bland barn visade att 26 % av 12-åringar med astma och 10 % av dem med allergisk snuva uppgav besvär. Forskning visar att ca 6 % av den vuxna befolkningen har s.k. sensorisk hyperreaktivitet och besväras av dofter. Antalet personer som får besvär av dofter ökar. Personer med pågående astma och allergibesvär kan också reagera på dofter.

Vilka besvär får man?

Symtomen vid sensorisk hyperreaktivitet påminner om astma, men orsakerna till reaktionen är inte desamma. Doftöverkänslighet har inte med luktsinnet att göra utan beror på reaktioner i det s.k. kemiska sinnet (sensoriska nerver i luftvägar och ögon). Några vanliga symtom är luftvägsbesvär och besvär från slemhinnor i ögon, näsa och hals (t ex heshet). Dofter kan dock även utlösa astmaanfall hos personer med astma.

Doftfri personal?

I Linköpings kommun verkar problemet vara det motsatta, uppdragsgivarna inom hemtjänsten värnar om personalens rätt att använda parfym och när vi efterfrågat om det går att välja ett bolag som på medicinska grunder kan erbjuda brukaren en doftfri hemtjänst svarar kommunens äldrelotsar att de känner till problemet men att inget bolag kan erbjuda den tjänsten.


- Linköpings kommun rekommenderar generellt att rengöringsmedel som används inte ska innehålla allergiframkallande eller irriterande ämnen som    parfymer, lösningsmedel eller andra starkt luktande ämnen, men möjlighet till doftfri personal inom hemtjänsten regleras INTE i anbuden från de bolag som levererar hemtjänst. Detta trots att den som är beroende av hemtjänst och känslig för dofter blir sjuk varje gång hemtjänstpersonalen kommer innanför dörren.

För oss är lösningen enkel. Personalen skall vara doftfri och det ska vara ett krav som finns med i anbudet när hemtjänsten upphandlas.

Sara Hjalmarsson
Ombudsman
Astma- och Allergiföreningen i Östergötland

Svar:

Linköpings kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunala Handikapprådet 2014-11-21.
§ 44 Doftfri hemtjänst
Astma och Allergiföreningen i Östergötland har skickat en skrivelse till KHR om att kommunen ska ställa krav om doftfri personal i sina anbud om hemtjänst. KHR diskuterar att kravet även borde gälla inom LSS området. KHR beslutar att skicka med en skrivelse om detta till KHR:s arbetsgrupp ”omsorg och äldre” som får i uppdrag att bereda ärendet.

Resultat:

Jag vill bara informera er om vad som har hänt efter att er förening skickade en skrivelse till kommunens råd för funktionshinder och delaktighet (RFD) angående doftöverkänslighet. RFD skickade sedan en skrivelse till omsorgsnämnden och äldrenämnden. Nu finns nya riktlinjer om dofter och tobaksrök.  2015-09-08

Med vänlig hälsning
Karoline Hällgren
Sekreterare
Råd för funktionshindrade och delaktighet

Linköpings kommun
Drottninggatan 45
581 81 Linköping
Telefon: 013- 20 79 29